Financiële calculator

Werkkapitaaltool


0

Wat zegt het werkkapitaal over uw onderneming? Een goed werkkapitaalbeheer begint met goed inzicht in uw voorraden, debiteuren en crediteuren. Hoe goed is uw inzicht in deze balansposten en wat doet u met dit inzicht? Uiteindelijk hebben deze balansposten een grote invloed op uw liquiditeitspositie. Een positief bedrag als werkkapitaal betekent dat een deel van de vlottende activa wordt gefinancierd door de lang vreemd vermogen of eigen vermogen. Een positief bedrag wordt als gezond gezien. Indien het bedrag aan debiteuren plus voorraden tezamen meer dan 1,5 keer zo groot is dan crediteuren, dan zou er wellicht te veel geld in de onderneming aanwezig kunnen zijn. Een negatief werkkapitaal betekent dat de onderneming niet in staat is om op korte termijn zijn schulden af te lossen en is per definitie illiquide.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Stuur een mail!

Financiële bedrijfstool 1


0

De financiële bedrijfstool 1, is het berekenen van de solvabiliteit. De solvabiliteit laat zien in hoeverre uw bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. De bank vraagt ernaar als u een kredietaanvraag doet. Met dit cijfer kunt u zien of het bedrijf aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Er zijn meerdere manieren om de solvabiliteit van een bedrijf te berekenen, maar dit is de meest gebruikte.

Om aan te geven dat het bedrijf gezond is, moet de solvabiliteit minimaal 25 tot 40 procent zijn. Dit minimum is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is en hoeverre de bezittingen direct verkocht kunnen worden.

De solvabiliteit is belangrijk voor financiers en leveranciers. Het geeft aan dat het bedrijf genoeg zekerheden biedt om aan de (toekomstige) betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

 

Financiële bedrijfstool 2


0


0

0

De financiële bedrijfstool 2 gaat over de verhouding tussen vlottende activa en kort vreemd vermogen, de current ratio. De current ratio is een maatstaf voor het vaststellen van de liquiditeit van een bedrijf. Liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen. Op basis van de uitkomst van de current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald. Met schulden op korte termijn worden o.a. belastingschulden, crediteuren en rekening courant schulden. Ook (bank) kredietaflossing. Kortom alle rekeningen die binnen 1 jaar moeten worden betaald. Bij een uitkomst lager dan 1, betekent het dat er meer kort vreemd vermogen dan vlottende activa in het bedrijf is. Dit is niet wenselijk. In het algemeen geldt dat een bedrijf een current ratio van minimaal 2 dient te hebben. Dit is wel afhankelijk van de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is.